Piratbesättning


Roller i en Piratbesättning* Här anges de vanligaste officersrollerna i en Piratbesättning. De anges i rangordning. Ett stort skepp kan ha en “sven” (lärling/mate) för varje roll.

1. Kapten (captain)

- Högst ansvarig etc.

2. Kvartersmästare (quartermaster)

- I piratbesättningar ofta den ende som får lika stor andel som kaptenen. (I de få bevarade piratartiklarna) Hade ofta veto angående artiklarna (för att balansera upp kaptenen) Ibland ledde de vid bordning, ibland var de ansvariga för disciplin.

3. Styrman (sailing master)

ansvarade för navigation och att rätt segel var satta. Ansvarade för att fartyget hade de segel som behövs. (De var högre än quartermasters i flottorna)

4. Bosun/Båtsman/Däcksförman (boatswain/bosun)

Förman för matroserna och fördela uppgifter till matroserna. Leder arbete med att hissa ankar, släcka bränder eller det mesta arbete. I flottan ansvarig för utdelning av straff och hanterandet av fångar. Ansvarade för tågvirke och dess skötsel.

5. Kanonjär (master gunner)

- Skicklig på kanon. Vid slag positioneras i krutdurken längst ned i skeppet och doserar laddningar som bars upp till kanonerna färdiga (av powder monkeys). Ser till att krutet inte blir fuktigt och att det är lagom finmalet. Ansvarar för kanoner, krut och ammunition.

6. Timmerman (master carpenter)

- Ansvarig för trädetaljer och framför allt att reparera fartyget under storm eller strid.

7. Kirurg (surgeon)

- Få pirater hade någonsin tillgång till en riktig kirurg och även i flottor var det ofta en glorifierad slaktare eller timmerman som fick karva, såga och sy efter bästa förmåga.

8. Purser (purser)

- Framför allt en position i flottan som ansvarade för att köpa in mat och dryck och hålla koll på skeppets ekonomi.

9. Kock (cook)

- En position so ofta innehades av stympade pirater som inte klarade av att sköta de vanliga sysslorna men ändå fick andel i skatter. En duktig kock uppskattades alltid.

*Tack till Jonas Tecsas Pettersson som har låtit oss få ta del av och använda denna sammanställning
© 2016 Larp Lab Imagination AB